Planeta ziemia anna morawiec

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno stanowić modna za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uznawana jest w spraw, gdyby nie leżą w niej żadne czynniki wybuchowe, co daje wykorzystywanie w niej każdych standardowych produktów.

Natomiast za wybuchową, kiedy żyją w niej czynniki w strukturze gazu lub pyłu, które potencjalnie można uznać za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa zaliczana jest wyjątkowo mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem przeprowadza się w oparciu o klasyfikację na platformie prawdopodobieństwa oraz momentu bycia atmosfery wybuchowej. Możemy wtedy mówić albo o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy kwalifikują się na trzy strefy: - strefę 0 - przedstawia się tym, że jest przestrzenią, w której zawsze lub przez długie okresy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te podstawy palne występują tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas normalnego działania, a kiedy występuje - zachowuje się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie powierzchnie jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu występuje stale lub przez długie okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może wystąpić czasami w trakcie normalnego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego miału nie stoi w trakcie prawidłowego działania, natomiast jeżeli wystąpi - zachowuje się wyłącznie przez bliski okres czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania zasad zaufania i higieny pracy.