Dokument bezpieczenstwa zalacznik nr 2

Zgodnie z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, połączonych z łatwością zajścia w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy właściciel, w jakiego zakładzie wykorzystywane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, zobowiązany jest do stworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to tekst zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady chodzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, których pragnie wykonać, by zmniejszyć ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania kształtowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę jedzenia oraz zdrowia pracowników.

Pan musi dać i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed wybuchem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metody, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto uczestniczy w polu pracy wydzielić odpowiednie przestrzenie w strefie zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa wystąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest zobligowany do dania minimalnych środków bezpieczeństwa opisanych w rozporządzeniu. Dokument winien stanowić przygotowany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być dość oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca wiąże się do dania ewakuacji w pozycji, gdy dotrze do zagrożenia.